ساقه های زیر زمینی

این ساقه ها برحسب ساختارو ویژگی هایشان به چهار دسته تقسیم می شوند :1. ریزوم 2. غده3. بُنه 4. پیاز

 

ساقه زیرزمینی ریزوم

ریزوم ها تقریباً به طور افقی در زمین قرار داده می شوند و دارای جوانه های انتهایی هستند که هر ساله ساقه های هوایی را به وجود می آورد.در فصل پاییز ، این ساقه خشک می شود و سال بعد جوانه دیگری رشد می کند و ساقه هوایی جدیدی را به وجود می آورد.مثل مُهر سلیمان و مَرغ

 

ساقه زیرزمینی غده

غده به منزله ی انتهای یک ساقه است که اندوخته غذایی دارد.جوانه انتهایی و جوانه های جانبی روی غده را چشم می گویند.مثل : سیب زمینی

 

ساقه زیرزمینی پیاز

پیاز دارای ساقه کُپه ای و حامل فلس هایی است که پر از اندوخته غذایی اند.مثل پیاز خوراکی ، سنبل ، لاله و زنبق

 

ساقه زیرزمینی بُنه

بُنه نسبت به پیاز ، ساقه بزرگتری دارد اما فاقد فلس های متعدد است و به صورت افراشته در زمین قرار می گیرد.مثل زعفران

و گلایُل

 

ساقه هوایی(خزنده )

این ساقه ها روی خاک گسترده می شوند، از محل گره های خود ریشه تولید می کنندو سپس، ساقه و برگ را به وجود می آورند.مثل توت فرنگی و تمشک

 

قلمه زدن

قلمه زدن شامل تهیه ی قطعه ای از گیاه است که وقتی در خاک قرار می گیرد ، می تواند ریشه های نابه جا تولید کند و از رشد جوانه های آن اندام های مختلف گیاه پدید می آید.مانند ساقه در شمعدانی و برگ در بگونیا

ریشه های نابه جا به ریشه هایی گفته می شود که از رشد بخشی به جز دانه تشکیل می شوند.

 

 

پیوند زدن

در پیوند زدن ، یک جوانه یا شاخه حامل جوانه را به گیاه مناسب دیگری متصل و مرتبط می کنند . از پیوند زدن برای تکثیر و نیز تهیه محصولات مناسب تر استفاده می شود.

انواع روش های پیوند زدن :

پیوند انگلیسی ساده : قطع مورب و روی هم قرار دادن آن ها

پیوند انگلیسی زبانه ای :به صورت کام و زبانه در پیوند و پایه

پیوند شکافی :تولید شکاف در پایه و قرار دادن پیوندک در آن

پیوند دیهیمی: برداشتن بعضی از نقاط لبه پایه و قرار دادن پیوندک در آن

پیوند پوستی:برداشتن قسمتی از پایه در یک نقطه و قرار دادن پیوندک در آن

پیوند شکمی :ایجاد شکاف به صورت T در پایه و قرار دادن پوست حامل جوانه در آن

پیوند مجاورتی : جدا کردن قسمتی از پایه و پیوندک و مجاورت آن ها

 

خوابانیدن

خوابانیدن صورت دیگری از قلمه زدن است ؛ با این تفاوت که شاخه تا زمان تشکیل ریشه نابه جا ، به گیاه مادر متصل باقی می ماند .مثل خرزهره ، میخک ، ماگونیا و رازقی

انواع روش های خوابانیدن : خوابانیدن ساده ، خوابانیدن ماری ، خوابانیدن چینی ، خوابانیدن تپه ای و خوابانیدن هوایی

 

جدا کردن

در جدا کردن ، انبوهی از گیاه را که ریشه و ساقه زیاد یا ریشه و جوانه های زیادی دارند و همگی از یک گیاه به وجود آمده اند ، از یک دیگر جدا می کنند و آن ها را به طور جداگانه کشت می دهند. مثل کوکب و گل صد تومانی

 

 :: موضوعات مرتبط: تولید مثل
ن : علی نیکخواه
ت : چهارشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۱۶